วิทยานิพนธ์คืออะไร

วิทยานิพนธ์คืออะไร           ก่อนที่จะเริ่มลงลึกไปยังส่วนอื่นๆของการทำวิทยานิพนธ์ วันนี้ Finestdissertation จะมาพูดถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิทยานิพนธ์ นั่นก็คือความหมายของคำว่าวิทยานิพนธ์ (thesis or dissertation – อ่านบทความ ความแตกต่างระหว่าง thesis และ dissertation) โดยทั่วๆไป งานวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยระดับอุดมศึกษา เป็นงานเขียนวิชาการที่นักศึกษาทุกคนโดยเฉพาะในระดับปริญญาโทและเอกต้องจัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจบการศึกษาและรับประกาศนียบัตร เพื่อเป็นเกียรติคุณและ เป็นไปเบิกทางในสายอาชีพต่างๆ ที่ตนเองสนใจในอนาคต แต่ในอีกมุมหนึ่ง วิทยานิพนธ์เป็นหลักฐานส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการยืนยันว่านักศึกษาท่านนั้นๆได้มีความเข้าใจในบทเรียน เนื้อหาและทฤษฎีต่างๆที่ได้ทำการศึกษาในสาขาวิชานั้นๆที่ได้ลงทะเบียนเรียน การทำวิทยานิพนธ์เปรียบเสมือนงานวิจัยที่ น.ศ. ต้องทำการค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องที่ตัวเองสนใจ เพื่อเป็นการหาคำตอบของคำถามในงานวิจัยโดยใช้หลักเหตุและผล และข้อมูลในการสนับสนุนหรือยืนยันทฤษฎีที่ตนเองได้กล่าวสรุปในงานวิจัย โดยหลักๆ  นศ. ที่จัดทำวิทยานิพนธ์จะต้องทำการค้นคว้าหาข้อมูลเดิม หรือที่เรียกว่าทบทวนวรรณกรรมเก่าๆ (review of literature) เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจที่ได้มีการจัดทำไว้ในวิทยานิพนธ์ของนักวิจัยท่านอื่นๆแล้ว เพื่อเป็นการศึกษาเบื้องหลังของเรื่องที่สนใจ และตั้งสมมติฐานที่น่าจะเกิดกับงานวิจัย           ความแม่นยำและถูกต้องของการหาคำตอบให้กับสมมติฐานที่ตั้งไว้นั้น หลักๆจะขึ้นอยู่กับการเลือกเครื่องมือและวิธีวิจัยของผู้จัดทำวิทยานิพนธ์เล่มนั้นๆ ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จะออกมาในรูปแบบการยืนยันหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน หรือทฤษฎีที่นักวิจัยท่านอื่นได้เคยกล่าวไว้แล้ว ทั้งนี้และทั้งนั้นความสอดคล้องหรือขัดแย้งของทฤษฎีในการทำวิทยานิพนธ์จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายส่วน…

ความแตกต่างระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ความแตกต่างระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก            เห็นมีลูกค้าบางท่านสงสัยว่างานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอกต่างกันยังไง “วิทยานิพนธ์ของปริญญาโทมีจำนวนหน้าน้อยกว่าแค่นั้นหรอ” หรือ “ในระดับปริญญาเอกต้องมีการหาข้อมูลอ้างอิงที่มากกว่า”  ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงหลักใหญ่ๆของความแตกต่างระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกกันค่ะ ความแตกต่างในการใช้คำ Thesis VS Dissertation ก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงความแตกต่างของคำว่า Thesis กับ Dissertation กันก่อน หลายท่านอาจจะเคยสงสัยว่า คำว่า Thesis กับ Dissertation ต่างกันมั้ย ที่จริงแล้ว 2 คำนี้มีความหมายที่เหมือนกันคือหมายถึงวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยทางวิชาการ แต่ส่วนใหญ่จะถูกเรียกใช้ต่างกันในแต่ละประเทศเช่น ที่ประเทศอังกฤษคำว่า Dissertation ส่วนใหญ่จะใช้เรียกแทนการทำวิทยานิพนธ์ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แต่ในแถบอเมริกาคำว่า Thesis โดยมากจะถูกใช้เรียกการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท แต่ Dissertation จะใช้เรียกงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ดังนั้นการใช้คำว่า Thesis หรือ Dissertation ในการเรียกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท คงจะไม่ใช่เรื่องที่ผิดเพราะให้ความหมายเหมือนกันคืองานวิจัยเชิงวิชาการที่นักศึกษาทุกท่านต้องจัดทำ เพื่อเป็นการแสดงถึงความรู้และความเข้าใจของวิชานั้นๆที่ได้ศึกษาในรูปแบบรายงายวิจัย 2. แสดงออกถึงความรู้ในทฤษฎีที่เรียนมา VS สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่วงการศึกษา ในงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทโดยส่วนใหญ่ นักวิจัยจะถูกคาดหวังให้เพียงแค่แสดงออกถึงความรู้ความและเข้าใจในทฤษฎีที่เรียนมา ความสามารถในการหาข้อมูลและวิเคราห์ข้อมูลในหัวข้องานวิจัยของตนเอง เพื่อทำการสนับสนุนหรือโต้แย้งทฤษฎีหรือสมมติฐานเก่าๆ ที่นักวิจัยท่านอื่นๆได้สรุปไว้แล้ว แต่ในงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก…

คติในการรับให้คำปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ของ Finestdissertation

คติในการรับทำวิทยานิพนธ์ของ Finestdissertation Finestdissertation มีคติในการรับทำวิทยานิพนธ์หลักๆ ดังนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้แก่บุคคลากรของบริษัททุกคน ในการทำงานให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อความประทับใจของลูกค้า 1. ต้องรู้จริงในหัวข้อที่ทำ ที่ Finestdissertation.com ทีมงานรับทำวิทยานิพนธ์ของเราทุกคนจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิทยานิพนธ์ที่จะทำจริง งานวิทยานิพนธ์ งานวิจัยหรือรายงานทุกเล่มจะถูกมอบให้เฉพาะบุคคลากรในบริษัทที่มีความชำนาญและถนัดในหัวข้อนั้นๆเท่านั้น เพื่อให้งานมีคุณภาพมากที่สุด 2. จบการศึกษาจากต่างประเทศ ทีมงานรับทำวิทยานิพนธ์ทุกคนจะต้องผ่านการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อที่จะได้นำความรู้และประสบการณ์ตรงในการทำวิทยานิพนธ์และงานวิจัยภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมาให้คำแนะนำแก่ลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้ผลงานออกมาได้ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศกำหนด 3. สามารถอธิบายขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างชัดเจน ทีมงาน Finestdissertation ทุกคนต้องสามารถอธิบายและสรุปขั้นตอนการทำงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัยหรือรายงานทุกเล่มได้ เพราะเราจะรับงานเฉพาะหัวข้อที่ถนัดเท่านั้น  4. ส่งงานตรงตามกำหนด เราตระหนักดีถึงความสำคัญในการส่งงานตรงต่อเวลา ทีมของ Finestdissertation จะมีการวางแผนงานทุกครั้งก่อนเริ่มงาน และกำหนดวันและเวลา ทำงาน/ส่งงานก่อนวันจริงที่กำหนด เพื่อให้ลูกค้าได้งานตรงตามที่วางแผนไว้  5. ไม่นำงานเก่ากลับมาใช้ใหม่ เราไม่มีนโยบายนำงานของลูกค้าไปขายต่อให้กับบุคคลที่สาม เราจะเก็บข้อมูลงานของลูกค้าไว้ในระบบไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นเราจะทำการลบข้อมูลออก ดังนั้นลูกค้าที่มีความประสงค์จะขอไฟล์สำรองของงานของตนเอง กรุณาแจ้งเราก่อนเวลาที่ระบุนะคะ 8. ข้อมูลลูกค้าต้องเป็นความลับ Finestdissertation ไม่มีนโยบายขายหรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้กับบุคคลที่สาม ข้อมูลของลูกค้าทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างดีและจะถูกทำลายหลังจากงานเสร็จ  9. ทำงานกันแบบพี่น้อง ที่ Finestdissertation ทีมงานรับทำวิทยานิพนธ์ทำงานกันเป็นทีม…

ขอต้อนรับเข้าสู่ finestdissertation.com

ขอต้อนรับเข้าสู่ finestdissertation.com           Finestdissertation.com ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักเรียนไทยที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ  ทั้งอังกฤษ  อเมริกา และออสเตรเลีย  โดยมีจุดหมายมุ่งหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขจัดปัญหา ความไม่เข้าใจ และอุปสรรคต่างๆ ที่นักเรียน นักศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ ต้องประสบในวัยเรียน หรือในชีวิตมหาวิทยาลัย  อาทิเช่น ปัญหาในการเขียนวิทยานิพนธ์ หรือทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งปัญหาหลักๆนั้น เกิดขึ้นจาก   ความไม่เข้าใจในกระบวนการและการวางโครงสร้าง ของการเขียนวิทยานิพนธ์ (Dissertation structure) – การตั้งคำถามของงานวิจัย (Research question) หรือสมมุติฐาน (Hypothesis formulation) ที่ไม่เหมาะสม คือไม่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของงานวิทยานิพนธ์ (Research objective)  –  การเลือกเครื่องมือ (Analytical tool) ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์ผลผิดพลาด – การอธิบายผลจากโปรแกรม  SPSS ที่ไม่ถูกต้อง รวมไปถึงการเชื่อมโยงงานวิจัยเก่าๆให้เข้ากับผลของการเก็บข้อมูล (Discussion section)      …

ให้คำปรึกษาเขียน essay | ให้คำปรึกษางาน assignment | ให้คำปรึกษาเขียน coursework

รับทำ essay | รับทำ assignment | รับทำ coursework            Finestdissertation ให้บริการรับทำ essay รับทำ assignment รับทำ coureswork  และรับทำรายงาน เชิงวิจัย เฉพาะภาษาอังกฤษ และเฉพาะระดับเทียบเท่ามหาลัยเท่านั้น โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก เรายังรับปรึกษาปัญหาการทำ essay/ assignment/ coursework อาธิ การวางโครงงาน essay การเลือก theory ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ assignment หรือ การเลือก journal ที่เกี่ยวข้องกับ coursework นั้นๆ และรับแก้ไขงาน essay, assignment & cousework ที่ไม่ผ่าน เฉพาะภาษาอังกฤษ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการรับทำ essay เขียน essay รับทำ assignment และ coursework…

ให้คำปรึกษาเขียน Dissertation งาน Thesis & งานแก้ Dissertation และงานแก้ Thesis เฉพาะภาษาอังกฤษ

รับทำวิทยานิพนธ์ และแก้งานวิทยานิพนธ์ เฉพาะภาษาอังกฤษ           Finestdissertation ให้บริการรับทำ dissertation รับทำ thesis & รับแก้ dissertation และ รับแก้ thesis ที่ไม่ผ่าน ของต่างประเทศ หรือ เฉพาะภาษาอังกฤษ เราเป็นผู้เชี่ยวชาญการทำ dissertation และ thesis ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ไม่ว่าจะเป็นการทำ dissertation หรือ thesis แบบ primary research หรือ secondary research หรือว่าจะเป็นแบบ qualitative study / quantitative study หรือแบบ mix-method study เรามีทีมงานที่มากประสบการณ์ การทำงานวิจัยในหลากหลายสาขาคอยให้บริการและคอยให้คำปรึกษาลูกค้าในทุกขั้นตอนของการทำ thesis เพื่อให้ลูกค้าหมดกังวลกับปัญหาต่างๆที่ต้องเจอในการทำงาน เช่นปัญหาในการหาข้อมูล ปัญหาในการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลัก academic และผ่านมาตรฐานของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศอังกฤษ อมริกา…

ปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ และแก้งานวิทยานิพนธ์ เฉพาะภาษาอังกฤษ

รับทำวิทยานิพนธ์ และแก้งานวิทยานิพนธ์ เฉพาะภาษาอังกฤษ           Finestdissertation ให้บริการรับทำวิทยานิพนธ์และ รับแก้งานวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำงานวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษระดับตรี  โท และเอกโดยเฉพาะงานวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษของ UK – Dissertation UK – Thesis ภาษาอังกฤษ – เรากล้ารับประกันว่า เราสามารถให้คำปรึกษาที่ชัดเจน และถูกต้องตามหลักการทำวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐานของประเทศอังกฤษ อเมริกา และออสเตรเลีย           เราเน้นการทำงานวิทยานิพนธ์ dissertation และ thesis แบบมืออาชีพ มีการวางแผนการทำงานที่ชัดเจน ส่งงานลูกค้าตรงตามเวลา และมีค่าใช้จ่ายที่เป็นมาตรฐานของเรา (ไม่ขึ้นๆลงๆ) เราจะไม่รับงานที่ไม่ถนัดหรือคิดว่าจะทำออกมาได้ไม่ดี เพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องมาเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการงาน dissertation & thesis ของเรา ลูกค้าสามารถดูสาขาต่างๆที่เรารับให้คำปรึกษาตามที่ระบุไว้ด้านล่างเลยคะ ถ้าสาขาที่ลูกค้าสนใจไม่มีอยู่ในนี้กรุณาติดต่อเราโดยตรงได้เลยนะคะ รับทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ สาขา Account รับทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ สาขา Advertising…

Finestdissertation: ให้คำปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ ทำวิจัย และแก้วิทยานิพนธ์ เฉพาะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

Finestdissertation: รับทำวิทยานิพนธ์ ทำวิจัย และรับแก้วิทยานิพนธ์ เฉพาะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก           Finestdissertation: ‘The Experts in PhD Projects’  รับทำวิทยานิพนธ์ และรับปรึกษาการทำงานวิทยานิพนธ์ และงานเขียนเชิงวิจัยทุกชนิดเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น เราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้จริง และมีประสบการณ์การทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษในระดับปริญญาเอกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นของที่อังกฤษ อเมริกา  ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ หรือนิวซีแลนด์ เราได้ให้ทั้งความรู้และความสำเร็จแก่ผู้ที่มีความประสงค์จะทำวิทยานิพนธ์ (dissertation/thesis) และรายงานวิจัย (essay/assignment/coursework) ระดับตรี โท เอก มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1000 projects ด้วยประสบการณ์ ความสำเร็จและความรู้ที่เราสะสมมา ทำให้เรามั่นใจว่า “เราเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องการรับทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ที่มีเพียงไม่กี่ที่ในประเทศไทย” Finestdissertation พร้อมแล้วที่จะให้คำปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษกับลูกค้าทุกท่าน           งานวิทยานิพนธ์ของ Finestdissertation ทุกเล่มรับประกันความพึงพอใจ และรับประกันคุณภาพงานดังนี้  รับประกันไม่มี “plagiarised content” หรือยินดีคืนเงินเต็มจำนวน  ส่งงานพร้อม…

Finestdissertation: รับปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ทำวิจัย และรับปรึกษาแก้วิทยานิพนธ์ เฉพาะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

Finestdissertation: รับทำวิทยานิพนธ์ ทำวิจัย และรับแก้วิทยานิพนธ์ เฉพาะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก           Finestdissertation: ‘The Experts in PhD Projects’  รับทำวิทยานิพนธ์ และรับปรึกษาการทำงานวิทยานิพนธ์ และงานเขียนเชิงวิจัยทุกชนิดเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น เราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้จริง และมีประสบการณ์การทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษในระดับปริญญาเอกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นของที่อังกฤษ อเมริกา  ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ หรือนิวซีแลนด์ เราได้ให้ทั้งความรู้และความสำเร็จแก่ผู้ที่มีความประสงค์จะทำวิทยานิพนธ์ (dissertation/thesis) และรายงานวิจัย (essay/assignment/coursework) ระดับตรี โท เอก มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1000 projects ด้วยประสบการณ์ ความสำเร็จและความรู้ที่เราสะสมมา ทำให้เรามั่นใจว่า “เราเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องการรับทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ที่มีเพียงไม่กี่ที่ในประเทศไทย” Finestdissertation พร้อมแล้วที่จะให้คำปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษกับลูกค้าทุกท่าน           งานวิทยานิพนธ์ของ Finestdissertation ทุกเล่มรับประกันความพึงพอใจ และรับประกันคุณภาพงานดังนี้  รับประกันไม่มี “plagiarised content” หรือยินดีคืนเงินเต็มจำนวน  ส่งงานพร้อม…