วิทยานิพนธ์คืออะไร

          ก่อนที่จะเริ่มลงลึกไปยังส่วนอื่นๆของการทำวิทยานิพนธ์ วันนี้ Finestdissertation จะมาพูดถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิทยานิพนธ์ นั่นก็คือความหมายของคำว่าวิทยานิพนธ์ (thesis or dissertation – อ่านบทความ ความแตกต่างระหว่าง thesis และ dissertation) โดยทั่วๆไป งานวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยระดับอุดมศึกษา เป็นงานเขียนวิชาการที่นักศึกษาทุกคนโดยเฉพาะในระดับปริญญาโทและเอกต้องจัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจบการศึกษาและรับประกาศนียบัตร เพื่อเป็นเกียรติคุณและ เป็นไปเบิกทางในสายอาชีพต่างๆ ที่ตนเองสนใจในอนาคต แต่ในอีกมุมหนึ่ง วิทยานิพนธ์เป็นหลักฐานส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการยืนยันว่านักศึกษาท่านนั้นๆได้มีความเข้าใจในบทเรียน เนื้อหาและทฤษฎีต่างๆที่ได้ทำการศึกษาในสาขาวิชานั้นๆที่ได้ลงทะเบียนเรียน การทำวิทยานิพนธ์เปรียบเสมือนงานวิจัยที่ น.ศ. ต้องทำการค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องที่ตัวเองสนใจ เพื่อเป็นการหาคำตอบของคำถามในงานวิจัยโดยใช้หลักเหตุและผล และข้อมูลในการสนับสนุนหรือยืนยันทฤษฎีที่ตนเองได้กล่าวสรุปในงานวิจัย โดยหลักๆ  นศ. ที่จัดทำวิทยานิพนธ์จะต้องทำการค้นคว้าหาข้อมูลเดิม หรือที่เรียกว่าทบทวนวรรณกรรมเก่าๆ (review of literature) เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจที่ได้มีการจัดทำไว้ในวิทยานิพนธ์ของนักวิจัยท่านอื่นๆแล้ว เพื่อเป็นการศึกษาเบื้องหลังของเรื่องที่สนใจ และตั้งสมมติฐานที่น่าจะเกิดกับงานวิจัย

          ความแม่นยำและถูกต้องของการหาคำตอบให้กับสมมติฐานที่ตั้งไว้นั้น หลักๆจะขึ้นอยู่กับการเลือกเครื่องมือและวิธีวิจัยของผู้จัดทำวิทยานิพนธ์เล่มนั้นๆ ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จะออกมาในรูปแบบการยืนยันหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน หรือทฤษฎีที่นักวิจัยท่านอื่นได้เคยกล่าวไว้แล้ว ทั้งนี้และทั้งนั้นความสอดคล้องหรือขัดแย้งของทฤษฎีในการทำวิทยานิพนธ์จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายส่วน อาทิสถานที่ทำวิจัย กลุ่มตัวอย่าง วิธีการวิจัย และพื้นฐานความรู้ของผู้จัดทำวิทยานิพนธ์ (โดยเฉพาะในกรณีงานวิจัยเชิงคุณภาพ) เช่นงานวิทยานิพนธ์ในเรื่องปัจจัยของความสำเร็จทางการตลาดของการขายโทรศัพท์ มือถือ iPhone ในยุโรป ก็อาจจะเป็นคนละปัจจัยกับที่ประเทศไทยเนื่องจากความแตกต่างของพฤติกรรมผู้บริโภคและทัศนคติของกลุ่มคนนั้นๆ อย่างๆไรก็ตามผู้จัดทำวิทยานิพนธ์ ควรจะคำนึงถึงบทสรุปที่ให้ความรู้ใหม่ๆข้อคิดและคำแนะนำที่มีประโยชน์ต่อตลาดนั้นๆ รวมทั้งควรจะมีคำแนะนำที่มีคุณค่าสำหรับนักวิจัยท่านอื่นๆที่สนใจจะศึกษางานวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปต่อยอด เพื่อเป็นการเพิ่มประโยชน์และความรู้ให้แก่วงการวิชาการและบุคคลทั่วไปต่อไป

          สรุปได้ว่างานวิทยานิพนธ์ก็คืองานวิจัยทางวิชาการที่มีการไตร่ตรองและวางแผนงานวิจัยอย่างมีรูปแบบ โดยผู้จัดทำวิทยานิพนธ์จะทำการรวบรวมข้อมูลและทฤษฎีเก่าๆนำมาวิเคราะห์ โดยใช้หลักเหตุและผล และข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนความรู้ใหม่ของนักวิจัยอย่างมีเทคนิคและทักษะของการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ – Finestdissertation ยึดความซื่อสัตย์และรู้จริงเป็นคติในการรับทำวิทยานิพนธ์เป็นหลัก เพื่อรักษาชื่อเสียงในการให้บริการรับทำวิทยานิพนธ์ของเรา

เรารับเฉพาะงานที่ถนัดและจะไม่รับงานทีละหลายๆโปรเจ็คเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของบริการ

รับทำวิทยานิพนธ์ | รับทำวิทยานิพนธ์ด่วน | รับทำวิทยานิพนธ์อังกฤษ | รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ | รับทำวิจัย |รับปรึกษางานวิจัย | รับทำวิจัยภาษาอังกฤษ | รับทำ dissertation | รับทำ dissertation อังกฤษ | รับปรึกษา dissertation |  รับปรึกษา dissertation UK | รับทำ thesis | รับทำ thesis ด่วน | รับปรึกษา thesis | รับทำ thesis ภาษาอังกฤษ | รับทำ essay | รับทำ essay อังกฤษ |  รับปรึกษา essay | รับทำ essay ตรี โท และเอก | รับทำ assignment & coursework | รับปรึกษา assignment & coursework UK

ต้องการงานคุณภาพสูง ติดต่อเราได้ที่ 086-0327908 หรือ nutt@finestdissertation.com หรือ finestdissertation@gmail.com