Terms &Conditions

Finestdissertation ขอแนะนำให้ลูกค้าทุกท่านอ่านข้อกำหนดการใช้บริการของทาง www.finestdissertation.com ให้ละเอียดก่อนว่าจ้าง หากมีข้อสงสัยในเรื่องใด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของทาง Finestdissertation ได้เลยค่ะ

คำนิยาม

เว็บ com จะเรียกว่า “Finestdissertation” หรือ “บริษัท”

ลูกค้าที่จะใช้บริการของเว็บ com จะเรียกว่า “ลูกค้า”

งานวิทยานิพนธ์ตัวอย่าง งานวิจัยตัวอย่าง รายงานวิจัยตัวอย่าง จะเรียกว่า “โปรเจค”

ข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการ

Finestdissertation ตกลงว่าจะให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง ชัดเจน และซื่อตรง กับลูกค้าทุกท่านตามหลักการทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษของประเทศอังกฤษ อเมริกา และออสเตรเลีย

Finestdissertation รับประกันว่างานโปรเจคที่เราจัดทำให้กับลูกค้าจะตรงตามรายละเอียดที่ตกลงไว้กับลูกค้าก่อนเริ่มทำงาน

Finestdissertation รับประกันว่างานโปรเจคที่เราจัดทำให้กับลูกค้า จะถูกเขียนขึ้นมาใหม่ทุกครั้ง

ข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระค่าใช้จ่าย

สำหรับการรับให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ Finestdissertation ไม่มีการกำหนดการแบ่งชำระค่าใช้จ่ายที่ตายตัว แต่จะขึ้นอยู่กับขอบเขตของการให้คำปรึกษาในแต่ละครั้ง ทาง Finestdissertation จะปรึกษากับลูกค้าทุกครั้งที่มีการตกลงว่าจ้างให้คำปรึกษางานวิทยานิพนธ์เพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจก่อนเริ่มงาน

สำหรับการรับทำโปรเจคตัวอย่าง Finestdissertation จะทำการเรียกเก็บค่าบริการ 50% แรกของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และอีก 50% สุดท้ายจะทำการเรียกเก็บเมื่อได้ส่งงานตัวอย่างครึ่งนึงให้กับลูกค้า และลูกค้าได้ทำการเช็คแล้วว่างานโปรเจคตรงตามรายละเอียดที่ตกลงกันไว้ตอนสั่งงาน โดยปรกติลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่าย 50% สุดท้ายภายใน 3 วัน หลังจากที่ Finestdissertation ส่งงานตัวอย่างครึ่งแรกให้แล้ว หรือถ้ายังไม่สะดวกที่จะชำระ ต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ของ Finestdissertation ทราบภายในระยะเวลาเดียวกันคือ 3 วัน มิฉะนั้นทาง Finestdissertation จะไม่รับผิดชอบต่องานส่วนที่เหลือ และจะถือว่างานโปรเจคนั้นๆเป็นลิขสิทธ์ของทาง Finestdissertation เพราะลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายไม่ครบตามที่ตกลง

ข้อตกลงเกี่ยวกับการรับประกันคืนค่าใช้จ่าย

Finestdissertation ตกลงที่จะคืนค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนที่ลูกค้าชำระมา 100% ถ้าหากลูกค้าพิสูจน์ได้ว่างานที่มาจากบริษัทไม่ได้ถูกทำขึ้นมาใหม่ หรือ ไม่ตรงตามรายละเอียดที่ตกลงกับลูกค้าก่อนเริ่มงาน หรือแก้ไขโปรเจคนั้นๆ ให้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าจะตรงตามรายละเอียดที่ตกลงกับลูกค้าก่อนเริ่มงาน

ลูกค้าสามารถขอยกเลิกการจ้างงานและขอคืนเงินเต็มจำนวนจากทาง Finestdissertation อย่างไรก็ตามทางบริษัทไม่สามารถคืนเงินเต็มจำนวนได้ ถ้าหากทางบริษัทได้เริ่มทำงานโปรเจคนั้นๆของลูกค้าแล้ว แต่บริษัทจะคำนวณค่าใช้จ่ายของงานส่วนที่ได้ทำไปแล้ว และคืนเงินให้ลูกค้าตามความเหมาะสม ซึ่งทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่ออธิบายในกรณีนี้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา พร้อมทั้งส่งหลักฐานของงานส่วนที่ได้ทำไปแล้วให้ลูกค้า (ถ้ามี)

ข้อตกลงเกี่ยวกับผู้ถือลิขสิทธ์ของงานโปรเจค

งานโปรเจคทุกชนิด ที่ทางลูกค้าว่าจ้างให้ Finestdissertation จัดทำและได้ชำระค่าใช้จ่ายครบเต็มจำนวนตามที่ตกลงและตามข้อตกลงกับบริษัท ถือเป็นลิขสิทธ์ของลูกค้า ทาง Finestdissertation จะไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของทางบริษัท และบริษัทจะไม่มีสิทธิ์นำงานไปใช้ต่อไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตามลูกค้าควรจะใช้ประโยชน์จากงานโปรเจคทุกชนิดที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ทาง Finestdissertation จัดทำให้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาเป็นแนวทางในการทำโปรเจคของตัวเองเท่านั้น และทาง Finestdissertation จะไม่รับผิดชอบต่อการนำงานโปรเจคที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยไปใช้ในทางที่ผิด ไม่เหมาะสม หรือฝ่าผืนข้อกำหนดที่ทางบริษัทกำหนดไว้

Finestdissertation ตกลงว่าจะไม่มีการนำงานโปรเจคที่ลูกค้าจ้างให้ทางบริษัทจัดทำไปขายต่อ หรือนำกลับมาใช้ใหม่

ข้อตกลงเกี่ยวกับการแก้ไขงาน

ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบส่งข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดต่อการทำงานแต่ละโปรเจคให้ทาง Finestdissertation ก่อนเริ่มงาน หรือก่อนชำระค่าใช้จ่าย 50% แรก ทางบริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโปรเจคนั้นๆ ที่ถูกส่งมาภายหลังการชำระค่าใช้จ่าย 50% แรกจะถูกนำไปใช้ในโปรเจคนั้นๆ เพราะทางบริษัทได้มีการเริ่มทำงานไปแล้ว อย่างไรก็ตามทางบริษัทสัญญาว่าจะพยายามเต็มที่ ที่จะเพิ่มเติมข้อมูลส่วนที่ลูกค้าส่งมาให้หลังจากมีการชำระค่าใช้จ่าย 50% แรกแล้ว ในงานโปรเจคของลูกค้า ในกรณีเช่นนี้ทางบริษัทอาจจะมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่ออธิบายรายละเอียดในส่วนนี้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา ทาง Finestdissertation ขอแนะนำให้ลูกค้าทุกท่านส่งข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดให้กับทางบริษัทก่อนเริ่มงาน เพื่องานโปรเจคที่สมบูรณ์แบบของลูกค้า

ข้อตกลงเกี่ยวกับการรักษาความลับของลูกค้า

Finestdissertation ตกลงจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าทุกท่านต่อบุคคลที่สาม และถือว่าข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับสูงสุดของบริษัท

ข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งมอบงาน

Finestdissertation สัญญาว่าจะทำทุกอย่างเพื่อส่งมอบงานโปรเจคให้กับลูกค้าก่อนวันกำหนดส่งงานให้กับลูกค้า 1-2 วัน หรือภายในวันที่ตกลงกับลูกค้า อย่างไรก็ตามทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อการส่งงานที่ล้าช้าเนื่องจากความผิดพลาดทางเทคนิคที่ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ Finestdissertation ขอแนะนำให้ลูกค้าทุกท่านกำหนดวันรับงานกับทางบริษัทก่อนวันจริงที่ลูกค้าต้องการเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจะเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ดีทางบริษัทจะมีการชดเชยให้กับลูกค้า ในกรณีที่มีการส่งงานล่าช้าซึ่งมีเหตุมาจากความผิดพลาดของทางบริษัท